Byggenæringen i Norge produserte i 2014 ca 1 900 mill. tonn avfall som utgjør ca 16 prosent av den totale avfallsmengden på ca. 11 900 mill. tonn. 

Tabellen viser antall tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving fordelt på ulike avfallsfraksjoner i 2014.

  Byggeaktivi-tet i alt Nybygging Rehabili-
tering
Riving
Treavfall 262 087 116 556 82 760 62 771
Papir og paper 25 266 14 316 8 859 2 091
Plast 5 149 3 435 1 668 45
Glass 9 056 2 476 4 922 1 659
Metall 86 714 22 052 35 574 29 089
Gips 65 922 37 782 25 448 2 692
EE-avfall 9 751 2 236 5 296 2 220
Farlig avfall 23 243 2 166 11 700 9 377
 - Farlig avfall. Asbest 2 578 0 1 663 915
 - Farlig avfall. Impregnert
    trevirke
4 650 0 4 063 587
 - Farlig avfall. Annet 5 365 871 3 681 813
Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer 777 165 106 437 202 179 468 550
Forurenset tegl og betong 21 937 0 5 873 16 065
Asfalt 237 876 180 891 32 590 24 395
Blandet restavfall 320 119 135 864 136 235 48 019
Annet avfall 22 661 5 047 13 673 3 941
SUM 1 866 947 629 258 566 777 670 913

 

Nybygging, rehabilitering og riving sto hver for om lag 1/3 av avfallsmengden, målt i tonn.

De største avfallsfraksjonene var tegl og betong (43 %), blandet restavfall (17 %), treavfall (14 %) og asfalt (13 %).

Av den samlede avfallsmengden gikk ca. 55 % til materialgjenvinning, 31 % til energigjenvinning og 11 % til deponering. Det er usikkerhet i tallene.

Kilde: SSB, Avfall fra byggeaktivitet 2014 

 

Spesifikke avfallsmengder - nøkkeltall

En undersøkelse basert på 6 prosjekter ga følgende avfallsmengder per kvadratmeter: 

  Registrert  Foreslåtte nøkkeltall
 Nybygging 25-30 kg/m 30 kg/m
 Ombygging      50-300 kg/m 180 kg/m
 Riving 720-1330 kg/m 800 kg/m

 

Litteratur

Nordby og Wærner/NBGC, 2017. Hvordan planlegge for mindre avfall. En veileder for å redusere avfallsgenerering i byggeprosjekter