Areal- og volumberegning av bygninger utføres etter NS 3940:2012.

Arealet av et rom, en bruksenhet eller et plan angis i m2 med én desimal. Arealet for en bygning angis i hele kvadratmeter.

Arealer beregnes av måleverdige deler, uavhengig av bruken, se Måleverdig areal.

Standarden definerer følgende arealbegreper:

 • Bebygd areal (BYA) er horisontalprojeksjonen av bygning(er), bygningsdeler eller tilhørende konstruksjoner over bakken, dvs.  byggets "fotavtrykk" over terrenget. Det er utfyllende regler for hva som skal være med av balkonger, terrasser, oppstilling for biler etc.

 • Bruksareal (BRA) er areal innenfor omsluttende vegger. Innenfor en bruksenhet er BRA = nettoareal (NTA) + areal av innvendige vegger.

 • Bruttoareal (BTA) er areal begrenset av ytterveggens utside (evt. midt i delevegg), summert for alle plan i en bygning.

 • Nettoareal (NTA) er det invendige arealet mellom omsluttende vegger (romareal). Innvendige søyler, foldevegger, frittliggende rør og kanaler mv. medregnes. Dører, vinduer og andre nisjer i omsluttende vegger medregnes ikke.

Figur fra NS 3940:2012

 

Andre arealbegreper

I "Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704" benyttes også følgende begreper:

 • Primærrom (P-rom), f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre/vindfang/gang, trapp og andre rom for kommunikasjon.

 • Sekundærrom (S-rom), f.eks. boder, tekniske rom, garasje.

Det er bruken av rommet som teller, ikke om det er godkjent for den aktuelle bruken eller oppført iht. byggteknisk forskrift (TEK).

I en tidligere versjonen av standarden (NS3940:2007) var også følgende arealbegreper definert:

 • Funksjonsareal (FUA): Den delen av nettoarealet som svarer til bygningens formål og bruk.
 • Teknisk areal (TEA): Den delen av nettoarealet som opptas av tekniske anlegg.
 • Kommunikasjonsareal (KOA) = NTA – FUA – TEA.
 • Konstruksjonsareal (KA): Arealet i golvnivå av alle vegger, søyler, sjakter o.l., dvs. KA = BTA – NTA
 • Omsluttende bygningsdeler (OBD): Overflater av yttervegger og tak.

Disse begrepene er delvis ivaretatt og redefinert i NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk. Del 4: Romfunksjoner.

Se også RomfunksjonerOppvarmet areal (OPA)Renholdt areal (REA) og Volumberegning av bygninger.