Foretak trenger godkjenning for å påta seg oppgaver som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 23 og kontroll av disse.

Byggesaksforskriftens § 11 skiller mellom følgende funksjoner:

Funksjonene kan deles i fagområder etter nødvendig kunnskap og erfaring om det enkelte tiltakets art, tekniske funksjon og utforming. Foretak godkjennes for fagområder som tilsvarer den type faglig kompetanse foretaket har. 

For tiltak hvor det kreves ansvarsrett plikter tiltakshaver å videreføre dette ansvaret til foretak som er ansvarlige for forpliktelsene overfor kommunal bygningsmyndighet, for overholdelse av lovpålagte krav til byggverket, for byggingen og kontrollen med byggingen. For tiltak som ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller for eventuelle deler av tiltaket som ikke er underlagt slike ansvarskrav, er tiltakshaver alene om ansvaret.

Søknad om sentral ansvarsrett behandles av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Sentral ansvarsrett er obligatorisk for å oppnå ansvarsrett som uavhengig kontrollerende, men frivillig for å oppnå godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Ved endring av Byggesaksforskriften i 2016 opphørte den lokale (kommunale) godkjenningen for ansvarsrett. Etter dette skal ansvarlige foretak avgi en erklæring om ansvarsrett, som vedlegges byggesøknaden (SAK17 § 5-1). Her må foretakene erklære at de har nødvenige kvalifikasjoner for å utføre det omsøkte arbeidet. Kommunen kan foreta kontroll med at nødvendige kvalifikasjonskrav er oppfylt.

Ansvarsrett tildeles på grunnlag av dokumenterte kvalifikasjoner, erfaring og kapasitet på vedkommende aktivitetsområde, se Byggesaksforskriften, tredje del.