Omfatter kostnader til utskifting av bygningsdeler for å opprettholde byggverkets verdi, samt kostnader til utviklingstiltak for å imøtekomme krav fra brukere, marked og myndigheter som øker byggets verdi. Tiltak som normalt kan gjennomføres mens lokalene er helt eller delvis i bruk (NS 3454:2013).

Hovedpost 4 Utskiftings og utviklingskostnader er i standarden gitt følgende underposter:

  41 Utskifting

  • Utskifting av bygningsdeler/systemer av bygningsdeler, inkludert eventuell økning av standard (f.eks. vinduer med bedre U-verdi)

  42 Utvikling 

  • Oppgradering av eksisterende installasjoner (f.eks. ventilasjon, etterisolering)
  • Ny funksjonalitet i form av installasjoner som ikke har vært i bygget tidligere (f.eks. heis, solavskjerming, sprinkleranlegg)
  • Tiltak som gjennomføres på bakgrunn av brukers endrede behov (f.eks. flytting av vegger/dører, ny infrastruktur, nye kontorløsninger/undervisningsmetoer)
  • Tiltak som gjennomføres pga. lovpålagte krav (f.eks. krav til universell utforming eller nye miljøkrav)

Se også Livssykluskostnader (LCC)