Uteoppholdsareal er en arealkategori som kan benyttes i kommuneplanens arealdel (pbl § 11-7) eller reguleringsplan (pbl § 12-5). Uteoppholdsareal er det arealet av byggetomten som ikke er avsatt til bygninger, parkering, o.l. (BYA) eller motorisert ferdsel, eventuelt med tillegg eller fratrekk som kommunens planmyndighet kan bestemme.

Minstekrav til uteoppholdsareal for boligbebyggelse, skoler, barnehager eller andre funksjoner kan settes der kommunen finner det nødvendig å angi krav til minste uteoppholdsareal i planbestemmelsene.

Minste uteoppholdsareal angis i kvadratmeter per bolig, elev, barn etc.

(SFE)