Utbyggingsbidrag er en mye brukt benevnelse på en ytelse byggeprosjektet bidrar med til lokalsamfunnet, offentlige infrastruktureiere eller offentlige eiere av andre typer fasiliteter.

Forutsetningen er at dette bidraget er mer omfattende enn det prosjektet normalt er lovpålagt i forbindelse med gjennomføringen. I så fall må det inngås avtale om dette.

Omfanget av den ytelse som prosjekt må besørge i form av bygging eller delvis bekoste, vil således representere utbyggingsbidraget fastsatt i avtalen, jf. avtaler.

(SFE)