Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse.

Prinsippet om universell utforming er nedfelt i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2008. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (§ 1).

Krav til universell utforming i bygningslovgivningen

Plan- og bygningsloven fastslår at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak (§ 1-1).

Begrepet er nærmere definert i Byggteknisk forskrift (TEK17) kap. 12:

«Universell utforming: Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» 

Om byggverk heter det i § 12-1:  

«Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.» 

Det stilles konkrete krav til blant annet utearealer, atkomst, parkering, romstørrelse og romutforming. 

Funksjonsområder som det skal tas hensyn til er nedsatt fysisk kraft og bevegelse, nedsatt syn, nedsatt hørsel, nedsatt kognitivitet (forståelsestap) og allergier.

Alle er forskjellige.

Vi er forskjellige! Tegning: Trond Bredesen

Lenke til regjeringens nettsider om universell utforming: http://www.universell-utforming.miljo.no/