Tekniske kontrollorganer er en samlebetegnelse på organisasjoner (foretak, råd, institutter etc.) som sentrale bygningsmyndigheter har utpekt som tekniske kontrollorganer i oppfølgingen/iverksettingen av byggevaredirektivet.

Kontrollorganenes oppgaver er primært rettet mot produktsertifisering, teknisk godkjenning, dokumentasjon vedrørende lovpålagte reguleringer, utarbeidelse av uhildete/tredjepartsdeklarasjoner og selvsagt iverksettelse av kontroll.

I Norge er følgende institusjoner utpekt som tekniske kontrollorganer i tilknytning til byggevareforordningen:

  • SINTEF Byggforsk (byggevarer, sanitærprodukter, stiger m.m.)
  • RISE Fire Research AS (skorsteiner, ildsteder)
  • Nemco Certification (dører, vinduer, rør, treverk)
  • Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) (mekansk prøving av tre, lim, maling mv.)
  • Kontrollrådet (betong og murprodukter)
  • Teknologisk Institutt (byggevarer, trykkpåkjent utstyr)
  • DNV-GL (varslings- og slokkeutstyr for brann)

Se også CE-merking og Byggevareforordningen

(SFE)