Strandsonen er areaet 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinje, innsjø og vassdrag, målt i horisontalplanet. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det i medhold av plan- og bygningsloven, § 1-8  tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Med dette utgangspunktet er det spesifisert forbud mot byggevirksomhet så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

(SFE)