Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift etablert i 1993 (tidli­gere Statens bygge- og eiendomsdirektorat).

Statsbygg er rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler for de­partementene og statlige virksomheter. Statsbygg er byggherre for alle større statlige byggeprosjekt, og er landets største byggherre med en investering på ca. 5 mrd. kr. per år. Videre forvalter Statsbygg statlige bygg og eiendommer som ikke har annen forvaltningsorganisasjon. (Unn­tatt er Forsvarets bygg, universiteter og vitenska­pelige høyskoler, statlige sykehus og fengsler samt prestegårder. Luftfartsverket, NSB, Jernbane­verket, Telenor og de fleste av Statens Vegve­sens eiendommer er også unntatt.) 

Statsbygg forvalter 2,8 millioner kvadratmeter bygningsmasse i mer enn 2000 bygg i inn- og utland. Av alle statens leiekontrakter er om lag 1/3 forvaltet av Statsbygg, om lag 1/3 er selvforvaltende og om lag 1/3 leies i privat marked. Statsbygg tilbyr byggherretjenester for om lag 2/3 av statens portefølje, og rådgivningstjenester for hele porteføljen.  

Statsbygg har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Porsgrunn, Bergen Trond­heim og Tromsø med til sammen 929 ansatte (2016).

I år 2000 ble store deler av Statsbyggs kontorbyggportefølje utskilt i et eget stat­lig aksjeselskap, Entra.

logo

Lenke til hjemmesiden: http://www.statsbygg.no/