Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg er statens byggherre, og har som oppgave å gjennomføre regjeringens bygge- og eiendomspolitikk. Historien kan føres tilbake til opprettelsen av Statens bygningsinspektorat i 1886, som var forløperen for Statens bygge- og eiendomsdirektorat, opprettet i 1960. Dagens Statsbygg ble etablert i 1993.

Statsbygg er rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler for de­partementene og statlige virksomheter. Statsbygg er byggherre for alle større statlige byggeprosjekt, og er landets største byggherre med en investering på ca. 5 mrd. kroner per år. Statsbygg forvalter også statlige bygg og eiendommer som ikke har annen forvaltningsorganisasjon. (Unn­tatt er Forsvarets bygg, universiteter og vitenska­pelige høyskoler, statlige sykehus og fengsler samt prestegårder. Luftfartsverket, NSB, Jernbane­verket, Telenor og de fleste av Statens Vegve­sens eiendommer er også unntatt.) 

Statsbygg forvalter 2,8 millioner kvadratmeter bygningsmasse i 2300 bygninger i inn- og utland. Av alle statens leiekontrakter er om lag 1/3 forvaltet av Statsbygg, om lag 1/3 er selvforvaltende og om lag 1/3 leies i privat marked. Statsbygg tilbyr byggherretjenester for om lag 2/3 av statens portefølje, og rådgivningstjenester for hele porteføljen.  

Statsbygg har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Porsgrunn, Bergen Trond­heim og Tromsø, med til sammen 910 ansatte (2016).

I år 2000 ble store deler av Statsbyggs kontorbyggportefølje utskilt i et eget stat­lig aksjeselskap, Entra.

logo

Lenke til hjemmesiden: http://www.statsbygg.no/