Kostnader i byggeprosjekt spesifiseres i henhold til NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Standarden angir summeringsnivåer, kostnadselementer og kontoinndeling ned til nivå 3. 

Tabellen viser hovedoppstilling av kostnader på kontonivå 1 (gul bakgrunn) og summeringsnivåer (blå bakgrunn).

Kontonivå 1

Kostnadselementer og summeringsnivåer 

01

Felleskostnader

02-06

Bygg og installasjoner (inklusive uspesifisert)

 

Huskostnad (sum 01 til 06)

07

Utendørs (inklusive uspesifisert)

 

Entreprisekostnad (sum 01 til 07)

08

Generelle kostnader

 

Byggekostnad (sum 01 til 08)

09

Spesielle kostnader

10

Merverdiavgift (for konto 01 til 09)

 

Basiskostnad (sum 01 til 10)

11

Forventet tillegg (inklusive merverdiavgift)

 

Prosjektkostnad (sum 01 til 11)

12

Usikkerhetsavsetning (inklusive merverdiavgift)

 

Kostnadsramme (sum 01 til 12)

13

Prisregulering (inklusive merverdiavgift)

 

Kostnadsramme inklusive prisregulering (sum 01 til 13)

 

Eksempelvis er prosjektkostnad summen av samtlige kostnader ved prosjektets ferdigstillelse, og omfatter huskostnad, entreprisekostnad, byggekostnad og basiskostnad.  

Kontoene for bygg og installasjoner (02-06) følger inndelingen i NS 3451 Bygningsdelstabell:

02 Bygning
03 VVS-installasjoner
04 Elkraft
05 Tele og automatisering
06 Andre installasjoner

NS 3454 spesifiserer kostnadskontoene ned til 3-sifret nivå for hver av kostnadsartene. Underinndelingen for kostnadsart 02-06 og 07 følger bygningsdelstabellen, se Bygningsdeler.

For nærmere detaljer om de enkelte hovedpostene henvises det til NS 3453:2016.

Referanser

NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

NS 3451:2009 Bygningsdelstabell