Ordet karakteriserer hvilken sikkerhet eiendomsutvikler kan etablere i forbindelse med utsatt overskjøting. 

I disse tilfellene er opprinnelig eier fortsatt hjemmelsinnehaver til utviklingseiendommen, mens den som har anskaffet den bare kan opptre som reell eier på grunnlag av kjøpsavtale og kjøpekontrakt. Siden utbygger ikke har hjemmel til eiendommen er han/hun avskåret fra å ta initiativ og å foreta disposisjoner som bare den som har hjemmel har adgang til. Det gjelder blant annet retten til å råde over eiendommen som eiendomsobjekt ved å kunne kreve grensejusteringer på og arealoverføring mellom matrikkelenheter, sammenslåinger, oppmålingsforretning, opptre som eier i forbindelse med planlegging, plan- og byggesaksbehandling.

Utbygger kan oppnå adgang til å skaffe seg rådighet som eier ved at selger utsteder generalfullmakt. Selgers plikt til å utstede slik fullmakt kan nedfelles i kjøpekontrakten. Selger er imidlertid fortsatt hjemmelsinnehaver og kan foreta disposisjoner over eiendommen i kraft av hjemmelshaver og part ved inngåelse av avtaler. Dette kan reell eier forhindre ved å få tinglyst en sikringsobligasjon med rådighetssperre på utviklingseiendommen.

Sikringsobligasjonen gir imidlertid ikke noe absolutt vern mot utleggspantehavere eller mot selgers kreditorer om de skulle gå konkurs.

(SFE)