Rettsvern for anskaffelse av fast eiendom oppnås gjennom tinglysing.

Unntaksvis kan erverver oppnå rettsvern for sitt erverv, selv om skjøtet ikke er tinglyst, gjennom fullført hevd etter hevdslova. Er hevdsvilkårene oppfylt vil dermed erververen oppnå rettsvern for sitt ikke tinglyste erverv.

Rettsvernhevd gir imidlertid ikke grunnbokshjemmel. Erververen må her følge følger fremgangsmåten i tinglysingsloven.

(SFE)