Restaurering er definert litt forskjellig i gjeldende standarder:

  • det å bringe et objekt tilbake til en tidligere tilstand 
    (NS 3420-1:2014: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner)
     
  • tiltak utført på et stabilt eller stabilisert objekt for å understøtte forståelsen av objektet, dets verdier og/eller bruk, samtidig som det tas hensyn til dets betydning og de anvendte materialene og teknikkene»
    (NS-EN 15898:2011: Bevaring av kulturminner)

Uttrykket kommer av fransk: gjenopprette eller reetablere, og brukes om hel eller delvis tilbakeføring av en bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand for å ivareta antikvarisk, arkitektonisk, kunstnerisk eller håndverksmessig verdi. Tidligere restaureringsprinsipper gikk ut på å tilbakeføre objektet til opprinnelig tilstand og fjerne nyere innslag. Dagens restaureringsprinsipper tilsier at verdifulle elementer fra hele byggets/kulturminnets historie respekteres og bevares mest mulig autentisk.

Se også Tiltak i eksisterende bygninger - begreperRehabilitering og Reparasjon