Rekkefølgebestemmelser er gjennomføringstekniske planbestemmelser knyttet til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan (område- og detaljregulering). De er ment å regulere rekkefølgen i en utbygging som kan omfatte ett eller flere byggetrinn.

Hensikten er todelt: De skal kunne bestemme tidspunkt for når vedkommende planområde skal kunne tas i bruk til bygge- og anleggsvirksomhet, og derigjennom kunne regulere gjennomføringsrekkefølgen i utbyggingen.

Dernest skal de kunne sikre tilgang til/etablering av infrastruktur, grønnstruktur og samfunnsservice før utbyggingsområdet blir tatt i bruk av beboere og/eller av næringsutøvere.

Referanse: Plan- og bygningsloven, § 11-9 nr. 4 (kommuneplan) og § 12-7 nr. 10 (reguleringsplan).

(SFE)