Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkestinget er regional planmyndighet (jf. pbl § 3-4). 

Regionale planer skal utarbeides i henhold til vedtatt regional planstrategi. regional planmyndighet i medhold av plan- og bygningsloven plikter å utarbeide og å vedta. Tidligere betegnelse var fylkesplan (plan- og bygningsloven av 1985).

Til regional plan kan planmyndigheten vedta juridisk bindende bestemmelser, regional planbestemmelse, for styring av arealbruken (jf. pbl § 8-5). Hensikten med regional planbestemmelse er å ivareta nasjonale og regionale hensyn og interesser. Behovet for opprettholdelse eller endring av regional planbestemmelse kan vurderes i forbindelse med utarbeiding av regional planstrategi hvert fjerde år.

(SFE)