Med produkt menes resultatet av en produksjon, prosess eller ytelse, f.eks. en vare eller tjeneste.

Innenfor fasilitetsstyring defineres produkt som «resultat fra en prosess» 
              
(NS-EN 15221-3:2011: Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring)

Begrepet kan også defineres mer spesifikt, som i brann- og eksplosjonsvernloven (§ 4), der produkt er definert som:

  • farlig stoff, eller ferdige varer hvor slikt stoff er en bestanddel og hvor de farlige egenskaper fortsatt er fremtredende,
  • innretninger, utstyr, apparater, emballasje og annet som benyttes ved håndtering av de farlige stoffene eller i forbindelse med transport av farlig gods,
  • innretninger, utstyr, apparater og annet som er beregnet på deteksjon, varsling eller bekjempelse av brann, eksplosjon eller annen skade.