Denne indeksen skal måle utviklingen av bearbeidingsverdien i bygge- og anleggsnæringen. Siden år 2000 er datagrunnlaget for beregningene innsats i timeverk, mens man tidligere brukte en kombinasjon av gulvareal og sysselsettingstall.

Lenke: https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganlprod/kvartal