Privat oppdragsgiver/bestiller er, i forbindelse med kontrahering, en oppdragsgiver som ikke faller inn under betegnelsen  «offentlig» i regelverket.

For disse eksisterer det i prinsippet «fri» kontraheringsrett. Det innebærer at oppdragsgiver i utgangspunktet selv kan bestemme hvordan oppdraget skal organiseres og gjennomføres, herunder prosedyrer for utførelse/leveranse, kontraheringsprosess for kontakt med utførere, bruk av åpne vs. lukkede konkurranser, bruk av forhandlinger mv.

Konkurransen må utlyses utenfor det offentliges kunngjøringsdatabase DOFFIN. Bruken av forhandlinger er regulert (jf. NS 8400), og må tydeliggjøres ved utlysningen av konkurransen, samtidig som spesifikasjonene for det oppdragsgiver ønsker utført/levert så langt det er mulig bør følge Norsk Standard.

Se Standarder for anbud og kontrakt.

(SFE)