Kostnader relatert til realisering av utviklingspo­tensialet for en eiendom.

Potensiale i eiendom var i NS 3454:2000 definert som en egen tilleggspost, og representerer P-en i uttrykket FVDUSP. Den omfattet

  • Ombygging: Arbeider som kan utføres for å endre en bygnings eller et anleggs funksjoner, arealbruk eller standard. Omfatter også rehabi­litering og større ombygginger innenfor samme funksjon. 

  • Påbygg/tilbygg: Påbygg både i horisontal retning (tilbygg) og i vertikal retning (påbygg av etasjer).

  • Utendørs: Arbeider som kan utføres for å heve eiendommens attraktivitet generelt og verdi spesielt.

Posten er ikke videreført i NS 3454:2013.