Panterett er formelt en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).

Pantsettelse av fast eiendom skjer i praksis gjennom underpant hvor rådigheten ikke blir fratatt eieren. Blir pengeforpliktelsen misligholdt, gir panteretten rett til å kreve tvangsrealisasjon av den faste eiendommen til dekning av misligholdt pantekrav i sin helhet, i tråd med reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Panteretter i fast eiendom kan stiftes gjennom avtalepant og utleggspant, eller være legalpant. Avtalepant stiftes i frivillig avtale hvor panthaver sikres en særrett til dekning for pengeforpliktelsen inntil et bestemt beløp i en eller flere bestemte faste eiendommer. Utleggspant er enten namsutleggspant eller skifteutleggspant.

Namsutleggspant blir stiftet av namsmyndighetene ved utlegg på vegne av kreditor for et krav som er forfalt. Det opprettes ved tvang og uten medvirkning fra eieren av den faste eiendommen. Skifteutleggspant stiftes av skifteretten ved utlegg til sikkerhet for skifteoppgjør.

Legalpanterett i fast eiendom er lovbestemt pant som sikrer bestemte pengekrav prioritet uten tinglysing foran alle andre heftelser, f.eks. eiendomsskatt og eiendomsavgifter.

(SFE)