OSCAR er et FoU-prosjekt (2014-2017) som har til formål å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid.

Prosjektets tittel henspiller på et sitat av Oscar Wilde: «A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing».

Prosjektet har tre delprosjekter:

  1. Kunnskap om hva som bidrar til verdiskaping i bruksfasen for eier og bruker til bruk i tidligfaseplanlegging.
  2. Gjennomføringsmodeller og prosesser
  3. Metoder og verktøy

Prosjektet samler ca. 20 av de mest sentrale partnerne innen BE-næringen i Norge og ledes av Multiconsult.

Se også OSCAR-prinsipper, OSCAR-begreper og OSCAR livsløpsmodell

Lenke til OSCARs hjemmeside: http://www.oscarvalue.no/