Oppmålingsforretninger går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partenes påstander og dokumenter. Den skal fremskaffe opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og tinglysing. Retten til å rekvirere oppmålingsforretninger er regulert og tilligger den som kan kreve matrikkelføring.

Partenes rådighet over forretningen er bestemmende for hvordan forretningen videreføres i tilfelle uenighet: Ved tvil eller tvist om grense skal dette fremgå av dokumentene og i kravet om matrikkelføring. Gjelder grensene etablering av ny eiendomsenhet eller arealoverføring, skal grensene markeres i tråd med tillatelser gitt etter plan- og bygningsloven.

Det er krav om oppmålingsforretning før nye opplysninger kan føres inn i matrikkelen ved etablering av nye matrikkelenheter, dvs. grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn eller jordsameie, ved matrikulering av umatrikulert eiendom, eller umatrikulert festegrunn, ved registrering av uregistrert jordsameie eller ved endring i sameiefordeling, ved opplysninger om arealoverføring, grensejustering og klarlegging av eksisterende grenser, eller eierseksjon som omfatter uteareal, eller nytt eller endret uteareal i eksisterende seksjon.

(SFE)