Metode for miljøklassifisering av næringsbygg og boliger, utviklet av ØkoBygg og GRIP. Med Økoprofil-metoden kan byggeiere og forvaltere få kartlagt og presentert miljøforhold for bygninger på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte. Metoden gir en felles, nasjonal målestokk for å klassifisere bygninger i et miljøperspektiv. Opplysningene blir sammenfattet grafisk i enkle diagrammer som utgjør økoprofilen til et bygg.

Byggene vurderes i forhold til 82 ulike miljøparametere som tillegges forskjellig vekt. Parametrene er gruppert i tre hovedområder:

  • Ytre miljø: Utslipp til luft, grunn og vann, avfallshåndtering, utearealer og transport.
  • Ressurser: Energi og vann.
  • Inneklima: Termisk, atmosfærisk, akustisk, aktinisk og mekanisk klima samt tverrgående faktorer som ventilasjon, renhold og fukt.

Hver faktor klassifiseres fra 1 til 3, hvor

Klasse 1 = Utmerket
Klasse 2 = Bra
Klasse 3 = Mindre bra

Deretter vektes parameterne ut fra konsekvens:

Vekt 1 = Liten konsekvens
Vekt 2 = Middels konsekvens
Vekt 3 = Stor konsekvens

Til slutt regnes verdiene sammen innenfor hvert hovedområde for å finne byggets økoprofil. Klassifiseringen utføres av godkjente inspektører.

Lenke: https://www.byggforsk.no/portalside/142