registrerte kostnader, forbrukstall o.l. per enhet over tid eller samtidig registrerte kostnader, forbrukstall o.l. for like enheter
(NS 3454:2000; begrepet er ikke definert i NS 3454:2013 eller i andre gjeldende norske standarder).

Nøkkeltall er indikatorer som kan brukes til å påvise områder for forbedring. De skal rette oppmerksomheten mot det vesentligste og gi forandringssignaler.

Nøkkeltall i bygg- og eiendomsforvaltning gir komprimert informasjon om den økonomiske eller tekniske situasjonen for en eiendom eller for organisasjonen som helhet. Gode nøkkeltall gir f.eks. grunnlag for å vurdere om virksomhetens kostnads- og forbruksnivå er tilfredstillende i forhold til den strategi som er valgt for virksomhetens eiendomsportefølje.

Nøkkeltall kan være knyttet til areal (forbruk pr. m2), arbeidsplass (produksjon/omsetning/ forbruk pr. ansatt), produksjonsenhet (forbruk pr. produsert enhet) etc. Nøkkeltall kan også være relatert til spesifikke kvalitetsnivåer/-beskrivelser.

FDV-nøkkelen fra Holte Prosjekt er et manuelt verktøy for budsjettering, planlegging og kontroll av kostnadsdata. Nøkkelen oppdateres årlig og inneholder kostnadsnøkkeltall på 3 nivåer: byggtyper, arealtyper og bygningsdeler. FDV-nøkkelen kan suppleres med HolteProsjekt Forvaltning som er et enkelt, databasert budsjettverktøy. Nøkkeltallene er kalkulerte tall og ikke registrerte forbrukstall.

Sammenligning av nøkkeltall er et sentralt element i Benchmarking.

Se også Normtall og gjennomsnittstall og Key Performance Indicators (KPI)