Nasjonale Festningsverk er en avdeling under Forsvarsbygg, som ivaretar og utvikler 14 større festningsanlegg og 22 mindre grensebefestninger. Anleggene vitner om en 400 år lang forsvarshistorie. 

Stortinget besluttet i 2002 å frigi de nasjonale festningsverkene til sivil bruk, på bakgrunn av anleggenes reduserte militære betydning. Redusert militært nærvær har derfor muliggjort en tilgjengeliggjøring av festningene for allmennheten.

Avdelingen gir kulturminnefaglige råd også om andre militære og arkeologiske kulturminner på Forsvarets grunn, og er ansvarlig for informasjon og formidling både til Forsvaret og det sivile samfunn.