Myndighetskrav om at tiltakshavere skal foreta miljøvurderinger i et livsløpsperspektiv (bærekraftig bygging).

Bestemmelser om dette bygger på Grunnlovens miljøparagraf (§ 112). Nærmere bestemmelser finnes blant annet i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK17 § 9-1) og i Lov om offentlige anskaffelser (§ 6).

TEK17 § 9-1 lyder: Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Byggavfallet skal håndteres tilsvarende.