Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen samler det tidligere GAB-registeret (Grunneiendom, Bygning og Adresse) og kommunenes Digitale EiendomsKart (DEK) i ett og samme register.

Hver uke registreres mellom 20 000 og 30 000 endringer i matrikkelen. Slik registrering kalles matrikulering. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og fører matrikkelen. Registeret består av over 3 millioner matrikkelenheter, over 4 millioner bestående bygg og over 2 millioner adresser.

I kartløsningen Se eiendom kan det gjøres direkte oppslag i grunnboken for å se hva som er tinglyst. Det kan foretas søk på navn, gårds- og bruksnummer samt adresse. Brukerne får på denne måten opplysninger om hvilke bygninger som finnes på eiendommen, eiendommens areal, hvem som står oppført som hjemmelshaver (formell eier), tinglyste pengeheftelser, servitutter m.m.

Registeret eies og drives av Norsk Eiendomsinformasjon as, som er et heleid statlig selskap.

Kilde: Kartverket