En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser som angår FDVU-arbeidet. Noen av de mest sentrale er:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Avhendingsloven
 • Brann- og eksplosjonsloven
 • Forkrift om brannforebygging
 • Eierseksjonsloven
 • Forurensingsloven
 • Avfallsforskriften
 • Forvaltningsloven
 • Husleieloven
 • Internkontrollforskriften
 • Kulturminneloven
 • Naboloven
 • Offentleglova
 • Plan- og bygningsloven m/ forskrifter