En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk oversikt over en offentlig sektor. Utvalget skal være kartlagt og valgt ut av sektoren/eiendomsforvalteren i samråd med Riksantikvaren. Landsverneplanene skal danne grunnlag for eventuell forskriftsfredning i henhold til kulturminneloven.

Statens eiendommer skal forvaltes på en slik måte at de kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetene blir tatt vare på og synliggjort. Ansvaret for dette ligger hos de statlige eiendomsforvalterne (NSB, Telenor osv.).

Tradisjonelt ble verneverdige eiendommer i statens eie ikke vedtaksfredet etter kulturminneloven, men var underlagt såkalt administrativt vern. I lengden viste det seg imidlertid vanskelig å praktisere dette på en tilfredsstillende måte, og i år 2000 ble det innført en ny paragraf i kulturminneloven som ga mulighet til å frede statens eiendommer ved forskrift (kml § 22a). Følgene av fredningen er de samme som ved fredning av private og kommunale eiendommer, men fredningsprosedyren er noe forenklet. Dette var et viktig premiss for opprettelsen av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) i 2003.

Prosjektet ble ytterligere forankret ved kgl. res. av 1. oktober 2006 om forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer. Her ble alle statlige eiere av kulturhistoriske eiendommer pålagt å utforme sektorvise landsverneplaner og forvaltningsplaner for sine eiendommer. Arbeidet ble initiert og koordinert av SKE i samarbeid med fagdepartementene.

Arbeidet var i all hovedsak ferdigstilt i 2014. Da hadde alle statlige sektorer utarbeidet sine landsverneplaner, i alt 29, og prosjektet SKE ble avsluttet. Etter dette finnes det landsverneplaner for bl.a. festningsanlegg, kraftanlegg, teleanlegg, jernbaneanlegg, veganlegg, helsebygninger, barnevernsinstitusjoner og teaterbygninger.

For eiendommer som er klassifisert i verneklasse 1 og 2, er det utarbeidet forvaltningsplaner som skal sikre anleggene korrekt og forsvarlig drift og vedlikehold.

Kilde: Riksantikvaren

Lenke: https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Landsverneplaner

Se også Bygningsvern.