KOSTRA står for Kommune - Stat - Rapportering og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet, herunder om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Fra regnskapsåret 2008 foreligger det også data om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren, herunder om arealer samt kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og investering i eiendom.

Kontoplanen i KOSTRA avviker fra kontoplanen i NS3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk.

KOSTRA forvaltes av Statistisk sentralbyrå (SSB), se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra