Tilsvarer årskostnaden, dvs. annuiteten av nåverdien av kostnadene i en analyseperiode T, (NVT), jf. NS 3454:2013. Kostnadsdekkende husleie er den minimumsleie en må ha for å dekke de reelle kostnadene, herunder anskaffelses- og restkostnader (kapitalkostnader) og FDVU-kostnader.

Statsbygg innførte kostnadsdekkende husleie for sine eiendommer i 1993. Prinsippet er at summen av leien som blir innbetalt i leieperioden skal tilsvare summen av de kostnadene staten har med eiendommen i den samme perioden. Nærmere detaljer om ordningen finnes under Statens husleieordning (ekstern lenke).

Se også Internhusleie/internleie