I planlegging etter plan- og bygningsloven har konsekvensutredninger to betydninger:

I utarbeidingen av lovfestede planer er konsekvensutredningen en del av planbeskrivelsen som legges frem sammen med planforslaget for offentlig ettersyn som dokumentasjon på vurdering av planens mulige virkninger (jf. pbl § 4-2). For alle regionale og (overordnede) kommunale planer relatert til utbygging og alle reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det være utført en konsekvensutredning. For reguleringsplaner som avviker vesentlig fra kommuneplanens arealdel innebærer det at det må utarbeides konsekvensutredninger før de kan bringes frem for sluttbehandling.

Den andre betydningen av konsekvensutredning gjelder tiltak og planer etter annet lovverk (jf. pbl kap. 14). Slike tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og for nærmere bestemte verneplaner etter naturmangfoldloven, skal konsekvensutredes.

(SFE)