Kommunene skal til en hver tid ha en samlet kommuneplan som består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealdelen skal dekke hele kommunens areal og vise sammenhenger mellom kommunens forutsatte samfunnsutvikling og dens fremtidige arealbruk. Den skal underlegges vurdering av behovet for endringer hvert fjerde år.

Kommuneplanens arealdel kan også detaljeres for deler av kommunen i såkalte kommunedelplaner. Disse delplanene anvender samme lovfestede styringsverktøy som kommuneplanens arealdel i form av arealformål og planbestemmelser. Det er samme lovkrav til endring og oppheving av kommuneplanens arealdel som for utarbeiding av ny plan. Kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner er juridisk bindende. 

Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel, område- og detaljregulering, kan utformes med sikte på å ivareta vernehensyn for eksisterende bygninger og kulturmiljø innenfor vedkommende planområde.

Reglene om kommuneplanlegging er gitt i Plan- og bygningsloven, kapittel 11.

(SFE)