Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning.

KoBE var et 5-årig program for kompetanseoppbygging for bedre eiendomsforvaltning i kommunene, igangsatt i 2006. Programmet ble gjennomført i regi av Direktoratet for byggkvalitet  (DiBK) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Programmet kom i stand på bakgrunn av Eiendomsforvaltningsutvalgets utredning, NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle.

Satsingen henvendte seg spesielt til kommunale beslutningstakere og eiendomsforvaltere. Et sentralt mål var å øke kommunesektorens kompetanse på god eiendomsforvaltning, bl.a. gjennom økt samhandling mellom eksisterende fagmiljøer. Programmet støttet også opp under byggekostnadsprogrammet.