Uttrykket kausjon brukes i forbindelse med kredittytelser hvor «tredjepart», kausjonisten(-ene), forplikter seg i medhold av avtale med debitor å stå ansvarlig for debitors gjeld overfor långiver i de tilfeller debitor ikke kan eller vil oppfylle sine låneforpliktelser.

Inngår private eller foretak kausjonsavtaler, blir det gjerne omtalt som privatkausjon. Kausjonerer finansinstitusjoner, banker og lignende, er benevnelsen bankgaranti.

(SFE)