Dette er en kvantitativ metode for å bedømme lønnsomheten av  investeringer basert på bruk av internrente. Internrenten brukes for å  vurdere alternative investeringer mot hverandre og er den renten  som  gir en nåverdi av fremtidige kontantstrømmer lik null.

(SFE)