Internkontrollforskriften, eller Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, er fastsatt med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 16. Forskriften trådte i kraft 1.1.1997.

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av :

 • Arbeidsmiljøloven
 • Forurensningsloven
 • Brann- og eksplosjonsloven
 • Produktkontrolloven
 • Sivilbeskyttelsesloven
 • Genteknologiloven
 • Strålevernloven
 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter (§ 4).

Forskriften skal fremme et kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomhetene innen

 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall.

Se også Internkontroll (IK) og Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Lenke til Internkontrollforskriften i Lovdata