Hjemmelsselskap er spesialforetak hvor eneste aktiva er hjemmel til fast eiendom, men uten å være reell eier. Typisk er det morselskapet eller et søsterselskap som fortsatt er reell eier til eiendommen(-e).

Ved salg kan hjemmelsselskap overdras sammen med eiendom. Kjøper betaler full kostpris på eiendommen samtidig som balansen i selskapet overføres, og får dermed fullt regnskapsmessig grunnlag for avskrivning.

Ett av formålene med opprettelse av hjemmelsselskaper er, i motsetning til «singel purpose vehicle/entity», å oppnå ønsket fortjeneste ved kjøp og salg av eiendom. Mer spesifikt på kostnadssiden, har ønsket om å unngå dokumentavgift vært et viktig motiv for opprettelse av slike selskap. Å skille reelt eierforhold fra hjemmel innebærer at hjemmelselskaper er eksponert mot usikkerhet knyttet til reell eiers konkurs/pengeheftelser i eiendommen, jf. utsatt overskjøting.

(SFE)