Med harmonisert standard menes europeisk standard som er utarbeidet i overensstemmelse med mandat fra EU-kommisjonen og EFTA, og som er offentliggjort i EF-tidende og i EØS-tillegget til disse. (Produktkontrolloven § 2a).

Standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI utformer de mer detaljerte spesifikasjonene i form av europeiske standarder. De europeiske standardene fastsettes i Norge som Norsk Standard (NS) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK). De nasjonale lovverkene viser i mange tilfeller til disse standardene som en måte å oppfylle myndighetenes krav på.