Eiendomsforvaltningsutvalget (Eikelandutvalget), som utredet eiendomsforvaltningen i kommunesektoren, har definert god eiendomsforvaltning på følgende måte (NOU 2004:22):

«God eiendomsforvaltning er å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår for brukernes virksomhet over tid.»

Utvalget formulerte følgende 10 kriterier for god eiendomsforvaltning:

 1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen

 2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen

 3. Generelle delkriterier:

  • 3.1. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov

  • 3.2. Effektiv arealutnyttelse

  • 3.3 Godt, verdibevarende vedlikehold

  • 3.4. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

  • 3.5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter

  • 3.6. Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen

  • 3.7. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter

 4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.

Kriteriene er utformet for offentlig eiendomsforvaltning, men har også relevans for private eiendomsforvaltere. «Politisk bestemte mål» i det første punktet må da erstattes med «strategisk bestemte mål».

Kilde: NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle

Se også Eiendomsforvaltning