Mål for en bygnings tilpasningsdyktighet. Begrepene er foreløpig ikke standardisert, og har blitt noe ulikt definert av forskjellige brukere.

Multiconsult benytter følgende definisjoner:

  • Fleksibilitet (F): Frihet til planendring innen samme funksjon, dvs. til å reorganisere bruksarealet (unntatt bæresystem/kjerner). Dette bidrar til endring av arealegenskapene.
  • Generalitet (G): Fleksibilitet samt frihet til endret funksjon, dvs. endrede krav til nyttelaster, brannsikring etc.
  • Elastisitet (E): Mulighet for økning eller reduksjon av areal i horisontal retning (tilbygg) eller vertikal retning (påbygg).

SINTEF Byggforsk bruker følgende definisjoner:

  • Fleksibilitet: Evnen en bygning har til å møte vekslende krav gjennom å forandre egenskaper.
  • Generalitet: Evnen en bygning har til å møte vekslende krav uten å forandre egenskaper.
  • Elastisitet: Evnen en bygning har til å utvide eller redusere arealer innenfor en gitt geometri.

FGE er vesentlige parametere for å bedømme eksisterende bygningers muligheter til ny eller endret bruk, for på den måten forlenge levetiden. Det er utarbeidet metoder for å kunne «måle» FGE ved hjelp av KPI-systematikk, se Key Performance Indicators (KPI) og MultiMap.