Pengeverdien knyttet til en bestemt dato.

For å kunne sammenligne kronebeløp, må beløpene være uttrykt i samme kroneverdi. Inflasjon innebærer at kroneverdien synker, deflasjon innebærer at den stiger. Kronebeløp brukt på forskjellige tidspunkt må derfor diskonteres til et valgt tidspunkt, som regel beregningstidspunktet.

Historiske kostnader justeres fram med prisindeks, mens framtidige kostnader angis direkte i faste priser. Regnskapsførte (nominelle) kostnader må justeres for inflasjon eller deflasjon før beregninger av nåverdi eller årskostnader utføres.

Se også Livssykluskostnader (LCC)