Juridisk skilles det mellom derivative, originære og ekstinktive erverv. Generelt brukes erverv av eiendom om kjøp som kan skje frivillig eller ved tvang (tvangserverv, jf. ekspropriasjon).

Derivative (avledede) erverv innebærer overføring fra en eier (vanligvis tidligere hjemmelshaver) til en ny eier (erververen).

Originære (opprinnelige) erverv bygger på at erverver okkuperer eierløst areal.

Ekstinktive (utslettende) erverv innebærer at den nye eieren (erververen), i strid med tidligere eiers (vanligvis tidligere hjemmelshaver) interesser, utsletter eiendomsretten eller deler av hans eiendomsrett, f.eks. ved hevd.

(SFE)