Enova SF er et stalig foretak, opprettet i 2001, som skal bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.
 
I avtalen mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Enova for perioden 2017–2020 er formålet utdypet slik: 
 
Enova skal fremme
    1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030. 
    2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
    3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer. Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt bli foretrukket uten støtte.

Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer. 

Tilskuddsmidlene kommer fra Energifondet, som finansieres gjennom nettpåslag på strømprisen, og avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging.

I perioden 2001-2016 har Enova bidratt til å realisere mer enn 7000 prosjekter med en total besparelse på over 22 TWh. Budsjettet for 2017 er på 2,5 mrd. kroner.

Enova er lokalisert i Trondheim og har ca. 80 ansatte.

Se også Enovas byggstatistikk

Lenke til hjemmesiden: https://www.enova.no/