I forbindelse med energibruk i (nye) bygg brukes energieffektivitet ved vurderinger om og hvordan de tilfredsstiller en rekke energikrav.

Disse kravene angis samlet som energirammer i netto energibehov (kWh/kvm oppvarmet BRA per år) for gitte bygningskategorier med minstekrav til energitiltak for bygningskonstruksjon, kritiske bygningselementer (dører, vinduer etc.) og installasjoner. Beregninger av bygningers energieffektivitet skal utføres i samsvar med Norsk Standard (NS 3031), se Standarder for bygningers energiytelse.

Formålet er at prosjektering og bygging skal bidra både til lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning. For tiltak der oppfyllelse av kravene til energieffektivitet ikke er forenlig med bevaring av kulturminner gjelder kravene «så langt det passer».

Reglene for energieffektivitet finnes i Teknisk forskrift (TEK17), kap. 14.

(SFE)