Ekspropriasjon er tvangserverv av fast eiendom iverksatt i medhold av lov.

Ekspropriasjon til fordel for realisering av reguleringsplaner i medhold av plan- og bygningsloven vedtas av kommunestyret. Den samme adgang tilligger også staten. Med samtykke fra departementet kan kommunestyret uavhengig av reguleringsplan selv foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse.

Grunneier har med utgangspunkt i nærmere angitte vilkår for bygging og gjeldende reguleringsplan adgang til å ekspropriere for å sikre atkomst til eiendommen, til avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde.

Lovreglene om ekspropriasjon finnes i Plan- og bygningsloven, kapittel 16.

(SFE)