Dette er en allmenn og juridisk betegnelse på den (de) fysiske eller juridiske person som dokumenterer å inneha eiendomsrett og rett til bruk av fast eiendom.

Siden erverv av eiendomsrett eller rett til bruk av fast eiendom ikke forutsetter innføring i rettighetsregisteret for fast eiendom, altså tinglysing i grunnboken, vil forståelsen av hvem som er eier av fast eiendom få et todelt innhold. Det samme gjelder hvem som innehar rett til bruk og utnyttelse av eiendommen. For slike retter gir grunnboken normalt bare opplysninger om retter som hefter på vedkommende eiendom, ikke hvem som innehar disse rettighetene. Siden tinglysingen av retter også er frivillig, er heller ikke grunnboken noe dekkende register for retter som reelt eksisterer. Hvilke eiendommer eller personer som har retter til en eiendom, må derfor undersøkes særskilt, også i de tilfeller de er tinglyst.

(SFE)