Denne betegnelsen blir brukt for å karakterisere måling av den romlige utstrekningen av fast eiendoms rettighetsforhold. Prinsipielt vil eiendomsmåling kunne omfatte både måling av den faste eiendommen som sådan og retter som er relatert til denne eiendommen av ulike rettighetshavere.

Eiendomsmåling kan iverksettes som ledd i eiendomsdannelse og utvikling av eiendom, men også i forbindelse med ordinær handel og vandel med eiendom eller som ledd i iverksettelse av reguleringer som bestemmer delelinjer mellom matrikkelenheter.

Det er ikke instituert målingskrav for stifting av særlig tinglige retter, med unntak av festegrunn (tomtefeste). Det følger av at det for normaltilfellene ikke foreligger noe krav om matrikulering eller innføring i matrikkelen av særlig tinglige retter, og at rettighetsregisteret, grunnboken, for denne type retter er et «heftelsesregister», dvs. man tinglyser retter som begrenser eierens råderett over vedkommende eiendom. Det gjelder både positive og negative servitutter, og kontraktuelle retter som panteretter.

Eiendomsmåling som vilkår for opprettelse av matrikkenheter, og dermed etablering av ny eiendom, er både knyttet til krav om nødvendigheten av målinger i forbindelse med ulike eiendomstransaksjoner vedrørende grunneiendom, festegrunn, jordsameie og for offentligrettslige vedtak knyttet til måling og etablering av anleggseiendom, herunder eiendom i eierseksjonssameier. Konkrete målinger eller gitte avgrensninger som fremkommer på annen måte, vil i så fall danne forutsetninger for å kunne få etablert nye eiendomsenheter.

(SFE)