Eiendomskartet er den grafiske fremstillingen som viser eiendommens geodetiske/geografiske avgrensning i forhold til andre eiendommer.

Statens kartverk som øverste fagorgan skal bestemme og tilgjengeliggjøre et geodetisk grunnlag for hele landet, slik at kartlegging på andre nivåer, oppmåling og annen bruk av koordinater får en felles entydig geodetisk referanse.

Dagens eiendomskart (matrikkelkartet) skal inneholde informasjon om fast eiendoms horisontale avgrensing, med unntak av registrerte anleggseiendommer. Bruksretter/servitutter registreres ikke i matrikkelen og det som forekommer av registrering i grunnboken er tinglyst som heftelse på tjenende eiendom. Mangelfull og til dels vanskelig tilgjengelig informasjon i eiendomskart og eiendomsregistrene representerer en utfordring ved all utnyttelse av eiendom hvor eksisterende bruk av eiendom ikke er synlig i fysiske innretninger. Det gjelder eksempelvis ledningsnett i undergrunnen, brønner for vann- og energiuttak osv.

(SFE)